[1]
นิลวิเชียร ป. ., ภูวัน น. ., และ เด็กหลี ภ. ., “ผลของวัสดุปูพื้นต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความเข้มสีของกุ้งเชอรี่”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 203–212, ก.พ. 2021.