[1]
ดวงวงษา จ. ., ลีสง่า ส. . ., จุลอดุง ส. . ., โพธิ์ประดิษฐ์ ม. . ., และ เอกบุตร ป. ., “การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในปลาสลิดดอนนาชั่วรุ่นที่ 1”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 213–222, ก.พ. 2021.