[1]
เบี้ยทอง ว. . และ ศรีชนะ ด. ., “ผลของยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์ต่อค่าโภชนะและค่าการย่อยได้ในหลอดทดลอง ของรำละเอียด”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 234–240, ก.พ. 2021.