[1]
นพรัตน์ไมตรี ม. ., ชุมแสงโชติสกุล ว. ., นาวา ม. ., ปานทอง อ. ., และ กิจพิพิธ ว. ., “ผลของอาหารสัตว์ฟังก์ชั่นจากพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์ที่เสริมด้วยเศษหน่อไม้ฝรั่งตัดแต่งเหลือทิ้งต่อประสิทธิภาพการย่อยได้ของโภชนะ กรดไขมันที่ระเหยง่าย จุลินทรีย์ในไส้ตัน และมิญชวิทยาของลำไส้เล็กของไก่ไข่”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 1, น. 241–257, ก.พ. 2021.