[1]
บุญเรืองรอด พ. ., พงศ์พิสุทธา ร., และ รัตนกรีฑากุล ช. ., “ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งกับทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 6, น. 1375–1387, ส.ค. 2021.