[1]
เฟื่องถี อ., สุริหาร พ. ., เลิศรัตน์ ก. ., สนิทชน จ., และ จันทร์แก้ว ส. ., “ความสามารถในการรวมตัวสำหรับลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และผลผลิต ของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว และข้าวโพดหวาน”, KAJ, ปี 47, ฉบับที่ 1, น. 105–114, ก.พ. 2019.