[1]
หาระโคตร พ. ., หมื่นสุข จ. ., จิระเกียรติกุล เ. ., และ สุริหาร พ., “ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น”, KAJ, ปี 47, ฉบับที่ 4, น. 705–714, ส.ค. 2019.