[1]
พรแก้วประเสริฐ โ. ., สนิทชน จ. ., สุริหาร พ. ., จันทร์แก้ว ส. ., และ มอญขาม ธ. ., “ความดีเด่นของข้าวลูกผสมเซบั้งไฟ 1 ภายใต้สภาพปกติและสภาพแล้งในระยะการเจริญเติบโตช่วงสืบพันธุ์”, KAJ, ปี 47, ฉบับที่ 5, น. 1005–1014, ต.ค. 2019.