[1]
รัตนานิคม ค. ., นาสินพร้อม น. ., และ พงษ์จงมิตร . ธ., “การเร่งสีไข่แดงโดยการเสริมสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารเลี้ยงไก่ไข่”, KAJ, ปี 47, ฉบับที่ 6, น. 1195–1202, ธ.ค. 2019.