[1]
โรจน์สวัสดิ์สุข น. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., ธนะจิตต์ ศ. ., และ เขียวรื่นรมณ์ เ. ., “ผลของกากแป้งมันสำปะหลังต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ที่ปลูกในชุดดินโคราช”, KAJ, ปี 46, ฉบับที่ 2, น. 203–212, เม.ย. 2018.