[1]
สุวรรณวิวัฒน์ ช. ., ตรีโลเกศ ว. ., และ แจ่มใส ช. ., “การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินบางประการและพืชทดลองที่ได้รับน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนในร่องซึม”, KAJ, ปี 46, ฉบับที่ 2, น. 409–418, เม.ย. 2018.