[1]
บุญเกื้อ ป. ., “สมบัติทางฟิสิกส์ดินและการย่อยสลายของเศษซากใบยางพาราในแปลงยางพาราที่มีอายุแตกต่างกัน”, KAJ, ปี 46, ฉบับที่ 3, น. 497–506, มิ.ย. 2018.