[1]
เจียมใจ ว. ., อนงค์รักษ์ น. ., และ คำยอง ส., “ลักษณะดินอันดับอัลทิซอลส์และแอลฟิซอลส์ในสวนลิ้นจี่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่”, KAJ, ปี 48, ฉบับที่ 1, น. 177–188, ก.พ. 2020.