[1]
วิทยาคุณ ส. ., เยื้องกลาง เ. ., และ ศรีนานวล ไ. ., “อิทธิพลของระดับผนังเซลล์และการเสริมไขสัตว์ในอาหารผสมครบส่วนที่ใช้ฟางข้าวบดหยาบเป็นแหล่งเยื่อใยหลักในโคนม”, KAJ, ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 43–52, มี.ค. 2008.