[1]
บุรีนอก เ. ., เยื้องกลาง เ. ., วสุเพ็ญ ไ. ., วงศ์สุทธาวาส ศ. ., สีสะอาด ค. ., และ . Y. . Kawamoto, “การใช้แบคทีเรียกรดแลคติกในน้ำมันพืชหมักเป็นเชื้อตั้งต้นในอาหารผสมครบส่วนหมัก”, KAJ, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 245–254, ก.ย. 2009.