[1]
นาสินพร้อม น. ., กตเวทิน ส. ., ดวงจินดา ม. . ., และ ธรรมเบญจพล เ. . ., “ความสัมพันธ์ของปริมาณ Heat Shock Protein 70 (HSP70) กับคุณภาพน้ำเชื้อในพ่อพันธุ์โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน”, KAJ, ปี 36, ฉบับที่ 3, น. 255–264, ก.ย. 2009.