[1]
นิลาวงศ์ ค. ., ตรีโลเกศ ว. ., และ พลธานี อ. ., “การประเมินคุณภาพของดินสำหรับการผลิตกาแฟในอำเภอปากช่อง จังหวัดจำปาสักประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, KAJ, ปี 37, ฉบับที่ 4, น. 293–302, ธ.ค. 2009.