[1]
บุรีนอก เ. ., สีสะอาด ค. ., หอมไสย ว. ., วงศ์สุทธาวาส ศ. ., เยื้องกลาง เ. ., และ วสุเพ็ญ ไ. ., “คุณภาพการหมักและคุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วงและถั่วอาหารสัตว์หมัก”, KAJ, ปี 39, ฉบับที่ 2, น. 137–146, มิ.ย. 2011.