[1]
เสาวกูล ก. . และ งามเสน่ห์ ป. ., “การเปลี่ยนแปลงความชุกชุมของปลาวัยอ่อนในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก (พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดเล็ก)”, KAJ, ปี 39, ฉบับที่ 2, น. 147–158, มิ.ย. 2011.