[1]
กล่อมทอง พ. ., ดวงจินดา ม. . ., กตเวทิน ส. ., ผาสุก ย. ., และ ตวงสิทธิตานนท์ ค. ., “การศึกษายีนที่มีความสัมพันธ์กับโรคไส้เลื่อนถุงอัณฑะและอัณฑะทองแดงในสุกร”, KAJ, ปี 39, ฉบับที่ 2, น. 171–180, มิ.ย. 2011.