[1]
ปัญญาศักดิ์ อ. ., สินสมุทร ว. ., ประสานพานิช ส. ., ลุ้งใหญ่ . ว., และ ธัมวาสร ศ. ., “ผลของการใช้อาหารหยาบเบ็ดเสร็จเป็นแหล่งอาหารหยาบ ต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทน”, KAJ, ปี 42, ฉบับที่ 2, น. 153–162, มิ.ย. 2014.