[1]
จันทร์หอม น. ., บุณยเกียรติ ด. ., และ บุญประสม พูลลาภ พ. ., “ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานสองสี”, KAJ, ปี 42, ฉบับที่ 4, น. 685–594, ธ.ค. 2014.