[1]
ปัญญาคำ ฐ. ., บุณยเกียรติ ด. ., และ บุญประสม พูลลาภ พ. ., “กระบวนการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศของผักกาดหวาน (Lactuca sativa var. longefolla)”, KAJ, ปี 39, ฉบับที่ 4, น. 359–368, ธ.ค. 2011.