[1]
พาแก้วมณี ก. . ., บุญไทย อิวาย ช. ., โตภาคงาม บ. ., สีหบัณฑ์ ป. ., และ ตรีโลเกศ ว. ., “อิทธิพลของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการปรับปรุงดินต่ออัตราการรอดของไส้เดือนดิน Eisenia fetida ในดินเค็ม”, KAJ, ปี 48, ฉบับที่ 2, น. 249–260, เม.ย. 2020.