[1]
ปัญญาศักดิ์ อ., “สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, KAJ, ปี 50, ฉบับที่ 2, น. 384–398, ส.ค. 2021.