[1]
สุวรรณมณี จ., ศรีธิวงค์ ศ. ., ครุฑไทย ณ. ., ชัยวัง น. ., มรุปัณฑ์ธร ก. ., และ วัฒนกูล ว. ., “การให้ผลผลิต และคุณภาพไข่ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นผสมด้วยโปรตีนสกัดจากต้นอัญชัน”, KAJ, ปี 50, ฉบับที่ 2, น. 471–480, ส.ค. 2021.