[1]
ศีลเตโช ศ., ศรีบุญลือ ว. ., C. . Hammecker, ตรีโลเกศ ว. ., และ J. . Luc Maght, “การหาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร์ของดินเม็ดหยาบโดยวิธีระเหย”, KAJ, ปี 41, ฉบับที่ 1, น. 27–44, มี.ค. 2013.