[1]
โคตะเสนา ส. ., สนิทชน จ. ., จันทร์แก้ว ส. ., และ มอญขาม ธ. ., “เทคนิค rapid generation advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก ”, KAJ, ปี 50, ฉบับที่ 2, น. 340–347, ธ.ค. 2021.