[1]
ณ พัทลุง ฐ. . และ ตังคนานนท์ ว. ., “รูปแบบพฤติกรรมความเฉพาะเจาะจงของการกิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสและองค์ประกอบของเซลล์เจ้าบ้าน และกลไกการถ่ายทอดไวรัสโรคพืชแบบไหลเวียนชนิดไม่แพร่ขยายและแพร่ขยายโดยแมลงพาหะ ”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 4, น. 939–955, ส.ค. 2021.