[1]
นันท์วัชราธรณ์ พ. ., กุลดิลก ก. ., และ สุขกำเนิด เ. ., “การวิเคราะห์คุณลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการของผลิตภัณฑ์ปลาช่อนอบกรอบ ในเขตกรุงเทพมหานคร”, KAJ, ปี 48, ฉบับที่ 4, น. 749–762, ส.ค. 2020.