[1]
ขุนอินทร์ อ. ., “การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, KAJ, ปี 48, ฉบับที่ 6, น. 1347–1383, ธ.ค. 2020.