[1]
ธัมวาสร ศ. . . ., “พันธุกรรมกับอาหารโคนม”, KAJ, ปี 43, ฉบับที่ 4, น. 591–596, ธ.ค. 2015.