[1]
นรสิงห์ อ. ., ธนะจิตต์ ศ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., และ เขียวรื่นรมณ์ เ. ., “ความแปรปรวนและศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”, KAJ, ปี 45, ฉบับที่ 1, น. 121–132, มี.ค. 2017.