[1]
มะนาวนอก จ. ., ก้อนคำดี ส., เดชภิมล เ. ., แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. ., และ โชติษฐยางกูร ด., “ถ่านชีวภาพ: ผลต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนา หว่านน้ำตม (การทดสอบในสภาพกระถาง) ”, KAJ, ปี 45, ฉบับที่ 2, น. 209–220, มิ.ย. 2017.