[1]
เสรี พ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., และ ธนะจิตต์ ศ. ., “ผลของการไถพรวนและวัสดุปรับปรุงดินต่อความเสถียรของเม็ดดิน ในชุดดินยโสธรที่ปลูกมันสำปะหลัง ”, KAJ, ปี 45, ฉบับที่ 2, น. 227–238, มิ.ย. 2017.