[1]
สันป่าเป้า ป. ., พลซา ส. ., ปองผดุง ป. ., และ ทาวงศ์ ว. ., “ความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์ต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่”, KAJ, ปี 45, ฉบับที่ 4, น. 663–674, ธ.ค. 2017.