[1]
แก้วตาทิพย์ ว. ., “ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, KAJ, ปี 45, ฉบับที่ 4, น. 693–702, ธ.ค. 2017.