[1]
สุนทรชัย ส. ., รัตนานิคม ค. ., พรมอุทัย ช. ., และ คงปั้น อ. ., “อิทธิพลของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดข้าวที่ปลูกในเนื้อดินแตกต่างกัน”, KAJ, ปี 49, ฉบับที่ 5, น. 1259–1267, ต.ค. 2021.