ระดาไสย ย. ., และ แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ ว. . “การประเมินการดูดใช้และประสิทธิภาพธาตุอาหารของอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ภายใต้สภาพดินทรายที่ได้รับน้ำชลประทาน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 6, เมษายน 2021, น. 1402-9, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/248829.