แซ่ย่าง เ. ., สุภาภรณ์ ส. ., และ พรมอุทัย ช. “ผลของชนิดปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในสภาพน้ำขังและไม่ขังน้ำ”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 1-11, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249311.