อยู่เจริญกิจ ณ. ., ธนะจิตต์ ศ., และ อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. . “ผลของเหล็กและแมงกานีสต่อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินนาต่างชนิด”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 12-24, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249313.