นุวันนา ซ. ., ธนะจิตต์ ศ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. . ., และ เขียวรื่นรมณ์ เ. . “สถานะของเหล็กในพื้นที่กุลาร้องไห้และการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อปุ๋ยเหล็กที่ให้ทางใบ”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 25-36, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249314.