ล สุขญาณกิจ ส. ., จิวประเสริฐ โ. ., แปงใจ ว. ., และ พาณิชพัฒน์ ธ. “การเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์สองชนิดต่อผลผลิตข้าวหอมปทุม และสมบัติดิน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 37-48, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249316.