ลือศักดิ์ ณ. ., อนงค์รักษ์ น., ไชยวรรณ ฟ. ., และ คำยอง ส. . “สมบัติของดินในระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 49-63, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249317.