สาระพิน ป. ., เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ช. ., และ โพธิ ฤ. . “ลายเซ็นเชิงคลื่นของข้าวที่มีต่อสภาวะเครียดจากก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัลภาคพื้นดิน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 64-75, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249318.