แก้วประดิษฐ์ ว. . “การจัดการใบอ้อยเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและส่งเสริมการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืน”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 76-86, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249319.