ศรีทองแท้ ช. ., มอญขาม ธ. ม., สนิทชน จ. ., ศรีสว่างวงศ์ ส. . . ., และ สมพงศ์ จันทร์แก้ว ส. จ. “การศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูกถั่วเหลืองนอกฤดู ในสถานีทดลอง เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 87-104, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249320.