คำพันธ์ พ. ., และ บุญมี ศิริ บ. ศ. “การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังเคลือบร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 105-18, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249321.