นันตะกูล ก. ., หมื่นมาณี ณ. ., และ จันทร์บาง เ. . “การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมเหาหนังสือ (Liposcelis Entomophila) ในเมล็ดข้าวหอมมะลิ”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 119-2, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249322.