ณ พัทลุง ฐ. ., และ ตังคนานนท์ ว. . “การประเมินชนิดและปริมาณรงควัตถุของการสกัดหยาบใบที่เกิดโรคใบหงิกข้าว ในระยะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของข้าวสายพันธุ์ไทชุงเนทีฟ 1”. วารสารแก่นเกษตร, ปี 49, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, น. 130-43, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/agkasetkaj/article/view/249323.